About Thaikitravee

About Thaikitravee

 

"บริษัท ไทย กิตติ์รวี จำกัด"

ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจแปรรูปผลไม้ โดยการนำผลไม้ ภายในประเทศไทย ที่เป็นที่รู้จักในตลาดส่งออก ผ่านกระบวนการแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตอาหาร เรียกว่า กระบวนการทำแห้ง แบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถรักษา คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบรูณ์ และคงรสชาติของ วัตถุดิบผลไม้ได้อย่างครบถ้วน

พ.ศ. 2556 : "บริษัท ไทย กิตติ์รวี จำกัด" ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงาน สำหรับดำเนินการผลิตที่ จ.จันทบุรี ซึ่งทางบริษัทได้เลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตอยู่ในแหล่งของวัตถุดิบผลไม้สำคัญ คือ ทุเรียนหมอนทอง มังคุด มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นต้น การก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่ม ดำเนินการผลิตในช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 โดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการดำเนินกิจการ โดนเน้นการดำเนินการอย่างมีคุณภาพทั้งระบบ ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบบริหาร และการขนส่ง โดยมีความตั้งใจในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000 และเพิ่มกำลังผลิตในช่วงที่ 2 ภายในปี พ.ศ. 2558

"บริษัท ไทย กิตติ์รวี จำกัด" มีความตั้งใจในการพัฒนาองค์กร และกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิต โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

ผลิตภัณฑ์/Products ::

 

ผลไม้อบกรอบ

 1. ทุเรียนอบกรอบ
 2. ขนุนอบกรอบ
 3. มะม่วงอบกรอบ
 4. มังคุดอบกรอบ
 5. กล้วยอบกรอบ
 6. สับปะรดอบกรอบ
 7. เงาะอบกรอบ

ผลไม้แช่แข็ง

 1. ทุเรียนหมอนทองพู
 2. ทุเรียนหมอนทองแกะเมล็ด
 3. มะม่วงน้ำดอกไม้
 4. มังคุด
 5. ขนุน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์