Products

About Us

"บริษัท ไทย กิตติ์รวี จำกัด"

ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจแปรรูปผลไม้ โดยการนำผลไม้ ภายในประเทศไทย ที่เป็นที่รู้จักในตลาดส่งออก ผ่านกระบวนการแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีขึ้นสูงในการผลิตอาหาร เรียกว่า กระบวนการทำแห้ง แบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถรักษา คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบรูณ์ และคงรสชาติของ วัตถุดิบผลไม้ได้อย่างครบถ้วน

Read More

Certificate

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์